Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Podmínky užívání webových stránek půjčovny karnevalových kostýmů a podmínky nájmu karnevalového kostýmu

Tyto podmínky užívání webových stránek půjčovny karnevalových kostýmů (dále také jen „podmínky“) upravují užívání webových stránek umístěných na adrese www.karnevalove-kostymy-bambi.cz a souvisejících stránek nižšího řádu (dále také jen „portál“), které slouží k rezervaci karnevalového kostýmu subjektem majícím zájem o dočasný nájem karnevalového kostýmu (dále také jen „zákazník“), přičemž tento provozuje:

Luboš Klíma; Sídlo: Horálkova 986, Rajhrad; IČ:07967446, není plátcem DPH; (dále jen „provozovatel“) 

Kontaktní adresa: Luboš Klíma Horálkova 986, 664 61  Rajhrad (na uvedené adrese je pouze výdejna předem objednaného zboží)

Kontaktní e-mail: info@karnevalove-kostymy-bambi.cz

Kontaktní telefon: +420702839499

Provozní doba: pondělí až pátek: 10-15, mimo provozní dobu po předchozí domluvě.

a dále také některé podmínky smlouvy o nájmu karnevalového kostýmu (dále také jen „kostým“), která může být po rezervaci kostýmu uzavřena vždy na shora uvedené kontaktní adrese (dále také jen „smlouva“).

Smlouva je uzavírána a kostým pronajat vždy na shora uvedené kontaktní adrese, přičemž část obsahu smlouvy je stanovena těmito podmínkami, se kterými se zákazník seznámil a souhlasil s nimi při rezervaci kostýmu prostřednictvím portálu.

 

Podmínky užívání portálu a rezervace

1. Účel portálu: Účelem portál je umožnit zákazníkovi nezávaznou rezervaci kostýmu pro termín, ve kterém má zákazník v úmyslu kostým využívat (dále také jen „termín zápůjčky“). Provozovatel prohlašuje, že na základě rezervace připraví zákazníkem vybraný kostým, přičemž se zákazníkem následně může ústně uzavřít smlouvu. Zákazník se zavazuje používat portál toliko způsobem, k němuž směřuje účel portálu.

2. Uživatelský účet: Užívání portálu není podmíněno jakoukoli registrací nebo zřízením uživatelského účtu. Provozovatel zřízení uživatelského účtu umožňuje, přičemž pro jeho zřízení je nutné uvést:

  • uživatelské jméno spojené s účtem,

  • heslo,

  • platnou e-mailovou adresu.

Návštěvník může po přihlášení do uživatelského účtu ovlivnit informace v účtu uložené v rozsahu, ve kterém to portál umožňuje. Majitelem uživatelského účtu je provozovatel, který má možnost účet kdykoli smazat bez uvedení důvodu a předchozího upozornění. V takovém případě nemá dotčený návštěvník právo na jakoukoli kompenzaci či náhradu škody.

 3. Rezervace a její zrušení: Rezervaci kostýmu zákazník provede tak, že si v obchodní nabídce portálu vybere kostým, o jehož zapůjčení má zájem a v sekci nazvané „košík“ uvede termín požadovaného zapůjčení - nájmu. Po kliknutí na tlačítko „dokončit objednávku“, vyplnění požadovaných kontaktních údajů a kliknutí na tlačítko „rezervovat“, je rezervace dokončena.

Termín zápůjčky musí činit maximálně 7 dní. Pokud zákazník uvede termín zápůjčky delší než 7 dní, bude termín zápůjčky přesto činit 7 dní počínaje prvním dnem termínu zápůjčky, který uvedl zákazník. Delší termín zápůjčky je možno individuálně dohodnout s provozovatelem.

Rezervace je platná, pokud jsou vyplněny veškeré provozovatelem povinně vyžadované údaje a termín nájmu.

Smlouvu je na základě rezervace možné uzavřít nejdříve 7 kalendářních dní a nejméně 1 pracovní den před termínem zápůjčky. Pokud smlouva nebude v tomto období uzavřena, rezervace automaticky zaniká.

Zákazník není povinen po rezervaci kostýmu uzavřít smlouvu, přičemž může kdykoli sdělit provozovateli, že o další rezervaci nebo uzavření smlouvy nemá zájem.

Provozovatel je oprávněn kdykoli před uzavřením smlouvy zákazníkovi sdělit, že s ním smlouvu neuzavře (a kostým mu tedy nepronajme). Rezervace v takovém případě bez dalšího zaniká.

4. Koupě kostýmu: V případě, že je na portálu uvedena nabídka na koupi kostýmu, je zákazník oprávněn si jej přes portál rezervovat, přičemž kupní smlouva bude uzavřena v sídle provozovatele za jejich současné fyzické přítomnosti v ústní podobě.

 

Podmínky smlouvy

Zákazník souhlasí s tím, že právní vztahy vyplývající ze smlouvy se budou řídit následujícími podmínkami. V rozsahu, ve kterém není právní vztah podmínkami upraven, se uplatní zákon č. 89/2012 Sb.

1. Předmět smlouvy: Předmětem smlouvy je nájem kostýmu mezi provozovatelem coby pronajímatelem a zákazníkem coby nájemcem. Nájem je uzavřen na dobu určitou, a to na dobu termínu zápůjčky. Kostým je zákazníkovi přenechán k užívání v den uzavření smlouvy.

2. Doba nájmu: Standardní doba nájmu kostýmu je 7 dní. Pokud si zákazník přeje prodloužit dobu nájmu, musí o tom informovat provozovatele a dohodnout nové podmínky prodloužení smlouvy. Zákazník je povinen kostým vrátit provozovateli nejpozději v poslední den termínu zápůjčky, a pokud tento den připadá na den pracovního klidu, pak v následující pracovní den. V případě, že zákazník nevrátí kostým provozovateli včas, je zákazník povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu:

- ve výši 50,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vrátit kostým;

- a pokud prodlení zákazníka s vrácením kostýmu trvá déle než 7 dní, pak je rovněž povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši zákazníkem složené jistoty. Provozovatel je oprávněn započíst svoji pohledávku z titulu smluvní pokuty bez dalšího jednostranně započíst na pohledávku zákazníka představující právo na vrácení složené jistoty.

Smluvní pokuta nepředstavuje paušalizovanou náhradu škody.

3. Cena: Cena, tj. nájemné, se liší u jednotlivých kostýmů a doplňků. Nájemné je vždy uvedeno v obchodní nabídce portálu, přičemž pokud není uvedeno jinak, je nájemné uvedeno za 7 dní nájmu. V případě předčasného vrácení kostýmu nevzniká zákazníkovi právo na vrácení poměrné části nájemného. Nájemné je splatné v hotovosti nebo platební kartou v celé výši vždy při uzavření smlouvy (tj. při převzetí kostýmu, nikoliv při jeho vrácení).

4. Jistota: Zákazník je povinen uhradit v hotovosti vratnou jistotu při uzavření smlouvy, tj. při převzetí kostýmu. Výše jistoty se odvíjí od druhu kostýmu nebo doplňku a pohybuje se v rozmezí 100 Kč až 2000 Kč za 1 kostým nebo 1 doplněk. O výši jistoty bude informovat provozovatel zákazníka před uzavřením smlouvy. Jistota bude vrácena zákazníkovi v plná výši při vrácení kostýmu v souladu se smlouvou a s těmito podmínkami.

5. Stav kostýmu: Zákazník je povinen vrátit kostým čistý a neponičený. Kostým by měl být vypraný. V případě, že si zákazník není jistý, jak kostým vyprat, je doporučeno jej prát ručně nebo jej nechat vyčistit odborníkem. Provozovatel není povinen přijmout silně zněčištěný nebo zničený kostým, kterým mu zákazník vrací, dokud není kostým vrácen řádně. Pokud není kostým vrácen čistý a neponičený, je provozovatel oprávněn náklady na čištění nebo opravu kostýmu v provozovatelem výčíslené výši odečíst z jistoty.

6. Kontrola při převzetí kostýmu: Zákazník je povinen si kostým při převzetí zkontrolovat a oznámit provozovateli, že kostým je již poničen nebo znečištěn. Na později oznámené vady kostýmu nebude brán zřetel.

7. Omezení úprav na kostýmech: Zákazník není oprávněn kostým jakkoli upravovat (přešívat, lepit, zkracovat atp.).

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky a informovat zákazníky o těchto změnách.

V Rajhradě dne 16.4.2024

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace